Na temelju članka 31. stavak 2. Zakona o izvlaštenju ("Službene novine Federacije BiH", broj: 70/07, 36/10 i 25/12), u svezi sa člankom 19. stavak 3. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj: 2/06 i 8/06), a povodom zahtjeva korisnika izvlaštenja JP "Autoceste FBiH" d.o.o. Mostar, broj: 01-02.1.2-3983-1/12 N.M. od 24.09.2012. go­dine, za predaju u posjed nekretnine izvlaštene rješenjem Službe za nabavku i zaštitu sredstava i resursa Općine Odžak, prije pravo­moćnosti rješenja o izvlaštenju, Vlada Federacije Bosne i Herce­govine, na 67. sjednici održanoj 06.11.2012. godine, donijela je

 

R J E Š E NJ E

 

1.     Dozvoljava se korisniku izvlaštenja ulazak u posjed nekretnine izvlaštene od strane Službe za nabavku i zaštitu sredstava i resursa Općine Odžak, prije pravomoćnosti rješenja o izvlaštenju, broj: 02-31-754-53/12 od 03.09.2012. godine, i to na parceli:
- k.č. br. 2696/2 k.o. Odžak, dvorište u površini od 15 m2, upisana u pl. br. 711 k.o. Odžak na ime posjednika Nuić (Marka) Auto sa 1/1 dijela, što po starom premjeru odgovara parceli broj 683/2, dvorište u površini od 15 m2, upisana u zk. ul. br. 1396 k.o. Odžak, suvlasništvo Nujić (Ilije) Ljubica sa 1/18 dijela i ostalih, a stvarno vlasništvo Nuić (Marka) Anto sa 1/1 dijela.
2.     Prije predaje u posjed izvlaštene nekretnine Služba za nabavku i zaštitu sredstava i resursa Općine Odžak osigurat će sve dokaze koji su potrebni za određivanje naknade za izvlaštenu nekretninu.
3.     Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH".

 

Broj 03/05-31-959-2/2012
06. studenoga/novembra 2012. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, v. r.