Na temelju članka 31. stavak 2. Zakona o izvlaštenju ("Službene novine Federacije BiH", broj: 70/07, 36/10 i 25/12), u svezi sa člankom 19. stavak 3. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj: 2/06 i 8/06), a povodom zahtjeva korisnika izvlaštenja JP "Autoceste FBiH" d.o.o. Mostar, broj 01-02.1.2-3983-1/12 N.M. od 24.09.2012. godine, za predaju u posjed nekretnina izvlaštenih rješenjem Službe za nabavku i zaštitu sredstava i resursa Općine Odžak, prije pravo­moćnosti rješenja o izvlaštenju, Vlada Federacije Bosne i Hercego­vine, na 67. sjednici održanoj 06.11.2012. godine, donijela je

 

R J E Š E NJ E

 

1.     Dozvoljava se korisniku izvlaštenja ulazak u posjed nekretnina izvlaštenih od strane Službe za nabavku i zaštitu sredstava i resursa Općine Odžak, prije pravomoćnosti rješenja o izvlaštenju, broj: 02-31-754-35/12 od 12.09.2012. godine, i to na parcelama
- k.č. br. 2308/8 k.o. Odžak, prilazni put u površini od 30 m2 , upisana u pl. br. 4272 k.o. Odžak na ime posjednika Hadžiefendić (Huse) Atifa rod. Mujkanović sa 1/1 dijela, što po starom premjeru odgovara parceli broj 480/9, prilazni put u površini od 30 m2, upisana u zk.ul. br. 594 k.o. Odžak, suvlasništvo Karić rođ. Omerbašić Hajrija sa 1/4 dijela i ostalih, a stvarno vlasništvo Hadžiefendić (Huse) Atifa rod. Mujkanović sa 1/1 dijela.
- k.č. br. 2308/9 k.o. Odžak, livada 2 klase u površini od 85 m2 , upisana u pl. br. 4272 k.o. Odžak na ime posjednika Hadžiefendić (Huse) Atifa rod. Mujkanović sa 1/1 dijela, što po starom premjeru odgovara parceli broj 480/5, livada u površini od 85 m2,upisana u zk.ul. br. 594 k.o. Odžak, suvlasništvo Karić rod. Omerbašić Hajrija sa 1/4 dijela i ostalih, a stvarno vlasništvo Hadžiefendić (Huse) Atifa rod. Mujkanović sa 1/1 dijela.
2.     Prije predaje u posjed izvlaštenih nekretnina Služba za nabavku i zaštitu sredstava i resursa Općine Odžak osigurat će sve dokaze koji su potrebni za određivanje naknade za izvlaštene nekretnine.
3.     Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

Broj 03/05-31-959-1/2012
06. studenoga/novembra 2012. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, v. r.