Na temelju članka 31. stavak 2. Zakona o izvlaštenju ("Slu­žbene novine Federacije BiH", broj: 70/07, 36/10 i 25/12), u svezi sa člankom 19. stavak 3, Zakona o Vladi Federacije Bosne i Herce­govine ("Službene novine Federacije BiH", broj: 2/06 i 8/06), a povodom zahtjeva korisnika izvlaštenja IP "Autoceste FBiH" d.o.o. Mostar, broj 01-02.1.2-3983-1/12 N.M. od 24.09.2012. godine, za predaju u posjed nekretnina izvlaštenih rješenjem Službe za nabavku i zaštitu sredstava i resursa Općine Odžak, prije pravomo­ćnosti rješenja o izvlaštenju, Vlada Federacije Bosne i Hercego­vine, na 67. sjednici održanoj 06.11.2012. godine, donijela je

 

R J E Š E NJ E

 

1.     Dozvoljava se korisniku izvlaštenja ulazak u posjed nekretnina izvlaštenih od strane Službe za nabavku i zaštitu sredstava i resursa Općine Odžak, prije  pravomoćnosti rješenja o izvlaštenju, broj 02-31-116-2/12 od 18.09.2012.
godine, i to na parcelama
- k.č. br. 3490/2 k.o. Potočani, šuma 2, klase u površini od 151 m2 upisana u pl. br. 334 k.o. Potočani na ime posjednika Jović (Marka) Anđa rod. Rašić sa 1/1 dijela, što po starom premjeru odgovara parceli broj 825/26, šuma u površini od 151 m2, upisana u zk.ul. br. 4 k.o., Potočani, suvlasništvo Jović (Marka) Ivan sa 1/2 dijela i ostalih, a stvarno vlasništvo Jović (Ivana) Ana sa 1/2 dijela i Jović (Ivana) Ivka sa 1/2 dijela.
- k.č. br. 3491/2 k.o. Potočani, njiva 4. klase u površini od 6551 m2upisana u pl. br. 334 k.o. Potočani na ime posjednika Jović (Marka) Anđa rod. Rašić sa 1/1 dijela, što po starom premjeru odgovara parceli broj 825/6, njiva u površini od 6551 m2, upisana u zk. ul. br. 4 k.o. Potočani, suvlasništvo Jović (Marka) Ivan sa 1/2 dijela i ostalih, a stvarno vlasništvo Jović (Ivana) Ana sa 1/2 dijela i Jović (Ivana) Ivka sa 1/2 dijela.
2.     Prije predaje u posjed izvlaštenih nekretnina Služba za nabavku i zaštitu sredstava i resursa Općine Odžak osigurat će sve dokaze koji su potrebni za određivanje naknade za izvlaštene nekretnine.
3.     Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

Broj 03/05-31-959/2012
06. studenoga/novembra 2012. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, v. r.