Na temelju članka 31. stavak 2. Zakona o izvlaštenju ("Službene novine Federacije BiH", broj 70/07, 36/10 i 25/12), u svezi sa člankom 19. stavak 3. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 2/06 i 8/06), a povodom zahtjeva korisnika izvlaštenja Općine Konjic, zastupanoj po Općinskom javnom pravobranilaštvu Općine Konjic, broj U-8/2011 od 09.10.2012. godine, za predaju u posjed nekretnina izvlaštenih rješenjem Službe za geodetske i imovinsko-pravne poslove i katastar nekretnina Općine Konjic, prije pravomoćnosti rješenja o izvlaštenju, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 65. sjednici održanoj 23.10.2012. godine, donijela je

 

R J E Š E NJ E

 

1.     Dozvoljava se korisniku izvlaštenja ulazak u posjed nekretnina izvlaštenih od strane Službe za geodetske i imovinsko-pravne poslove i katastar nekretnina Općine Konjic, prije pravomoćnosti rješenja o izvlaštenju, broj 05-33-3-1555/11 od 07.08.2012. godine, i to na parcelama:
- k.č. br. 728/3 u površini od 528 m2 i k.č. 735/3 u površini od 56 m2 k.o. Grabovci, upisana u zk, ul. br. 233 kao suvlasništvo Šoro (Muše) Alija sa 1/2 dijela i Šoro (Muše) Hamdija sa 1/2 dijela.
2.     Prije predaje u posjed izvlaštenih nekretnina Služba za geodetske i imovinsko-pravne poslove i katastar nekretnina Općine Konjic, osigurat će sve dokaze koji su potrebni za određivanje naknade za izvlaštene nekretnine.
3.     Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH".

 

Broj 03/05-31-1004/2012
23. listopada/oktobra 2012. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, v. r.