Na temelju članka 31. stavak 2. Zakona o izvlaštenju ("Službene novine Federacije BiH", broj 70/07, 36/10 i 25/12), u svezi sa člankom 19. stavak 3. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 2/06 i 8/06), a povodom zahtjeva korisnika izvlaštenja JP "Autoceste FBiH" d.o.o. Mostar, broj 01-02.1.2-2851-2/12 od 28.09.2012. godine, za predaju u posjed nekretnina izvlaštenih rješenjem Službe za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina Općine Novi Grad Sarajevo, prije pravomoćnosti rješenja o izvlaštenju, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 65. sjednici održanoj 23.10.2012. godine, donijela je

 

R J E Š E NJ E

 

1.     Dozvoljava se korisniku izvlaštenja ulazak u posjed nekretnina izvlaštenih od strane Službe za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina Općine Novi Grad Sarajevo, prije pravomoćnosti rješenja o izvlaštenju, broj 07-
- 31-2205/12 B.L. od 24.09.2012. godine, i to na parcelama:
- k.č, br. 2519/7 nastala od k.č. br. 2519/2 u površini od 985 m2 i k.č. br. 2519/2 nastala od 2519/2 u površini od 1469 m2, obje upisane u zk. ul. br. 1774 k.o. Crnotina, suvlasništvo Gačanović Safije kći Bajre sa 1/4 dijela, Gačanović Bahrije kći Bajre sa 1/4 dijela, Gačanović Atije kći Bajre sa 1/4 dijela i Gačanović Rabije rod. Agić kći Čamila sa 1/4 dijela.
- k.č. br. 2518/2 nastala od k.č. br. 2518 u površini od 292 m2, upisana u z.k.ul.  br. 842 k.o. Crnotina, suvlasništvo Gačanović Sanje kći Bajre sa 1/7 dijela, Gačanovič Bahrije kći Bajre sa 1/7 dijela, Gačanović Atije kći Bajre sa 1/7 dijela, Gačanović Rabije rod. Agić kći Čamila sa 1/7 dijela i Gačanović rod. Mehanija Čime sa 3/7 dijela.
Predmetno zemljište po novom premjeru odgovara k.č. br. 2881/2 u površini od 985 m2,upisana u PL. Br. 1169 i k.č. br. 2881/3 nastala od k.č. br. 2881/1 u površini od 1761 m2, upisana u P.L. broj 156 k.o. Reljevo.
2.     Prije predaje u posjed izvlaštenih nekretnina Služba za imovinsko-pravne,    geodetske poslove i katastar nekretnina Općine Novi Grad Sarajevo osigurat će sve dokaze koji su potrebni za određivanje naknade za izvlaštene nekretnine.
3.     Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

Broj 03/05-31-966-1/2012
23. listopada/oktobra 2012. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, v. r.