Na temelju članka 31. stavak 2. Zakona o izvlaštenju ("Službene novine Federacije BiH", broj 70/07, 36/10 i 25/12) u svezi sa člankom 19. stavak 3. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 2/06 i 8/06), a povodom zahtjeva korisnika izvlaštenja IP "Autoceste FBiH" d.o.o. Mostar, broj 01-02.1.2-2851-2/12 od 28.09. 2012. godine, za predaju u posjed nekretnina izvlaštenih rješenjem Službe za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina Općine Novi Grad Sarajevo, prije pravomoćnosti rješenja o izvlaštenju, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 65. sjednici održanoj 23.10.2012. godine, donijela je

 

R J E Š E NJ E

 

1. Dozvoljava se korisniku izvlaštenja ulazak u posjed nekretnina izvlaštenih od strane Službe za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina Općine Novi Grad Sarajevo, prije pravomoćnosti rješenja o izvlaštenju, broj 07-
31-2207/12 B.L. od 25.09.2012. godine, i to na parcelama:
- k.č. br. 2516/2 nastala od k.č.br. 2516 u površini od 566 m2 i k.č. br. 2517/5 nastala od k.č. br. 2517/1 u površini od 1803 m2, obje upisane u zk.ul. br. 1399 k.o. Crnotina, suvlasništvo Koprivica Dragomira sina Lazara sa 1/3 dijela, Koprivica, Radomira sina Lazara sa 1/3 dijela i Đorem Ljiljane rod. Koprivica kći Lazara sa 1/3 dijela.
Predmetno zemljište po novom premjeru odgovara k.č.br. 2887/3 nastala od k.č.br. 2887 u površini od 566 m2 i k.č. br, 2888/2 nastala od k.č.br. 2888 u površini od 1803 m2, obje upisane u P.L. broj 1102 k.o. Reljevo.
2. Prije predaje u posjed izvlaštenih nekretnina Služba za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina Općine Novi Grad Sarajevo osigurat će sve dokaze koji su potrebni za određivanje naknade za izvlaštene nekretnine.
3. Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

Broj 03/05-31-966/2012
23. listopada/oktobra 2012. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, v. r.