Na osnovu člana 31. stav 2. Zakona o eksproprijaciji ("Službene novine Federacije BiH", broj 70/07, 36/10 i 25/12) u vezi sačlanom 19. stav 3. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 2/06 i 8/06), a povodom zahtjeva korisnika eksproprijacije - Općine Bihać, broj 01-31-1-4838/12 od 28.08.2012. godine, za predaju u posjed nekretnine nepotpuno eksproprisane rješenjem Službe za imovin­sko-pravne i geodetske poslove Općine Bihać, prije pravosnažnosti rješenja o eksproprijaciji, Vlada Federacije Bosne i Hercego­vine, na 65. sjednici održanoj 23.10.2012. godine, donijela je

 

R J E Š E NJ E

 

1.      Dozvoljava se korisniku eksproprijacije - Općini Bihać ulazak u posjed nekretnine na kojoj je u postupku nepotpune eksproprijacije ustanovljeno pravo stvarne služnosti, prije pravosnažnosti rješenja o nepotpunoj eksproprijaciji Službe za imovinsko-pravne i geodetske poslove Općine Bihać, broj 05/1-31-1-3944/12 od 16.08.2012. godine, i to na parceli označenoj kao:
- k.č. br. 1961 po kulturi njiva 3. klase u površini od 7850 m2, upisana u pl. br. 568 k.o. Bihać-grad po novom katastarskom operatu, suposjed Bišćević   (Ahme) Hasibe rod. Muhamedagić iz Bihaća sa 1/10 dijela i drugih, odnosno dio k.č. br. 1400 po kulturi oranica u površini od 6580 m2, upisana u z.k. ul. br. 7707 k.o. Bihać po starom katastarskom operatu, suvlasništvo Mustedanagić (Omera) Fatime rod. Šušnjar iz Bihaća sa 423/2048 dijela i drugih.
2.     Prije predaje u posjed nepotpuno eksproprisane nekretnine Služba za imovinsko-pravne i geodetske poslove Općine Bihać osigurat će sve dokaze koji su potrebni za određivanje naknade za nepotpuno eksproprisanu nekretninu.
3.     Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

Broj 03/05-31-946-7/2012
23. oktobra/listopada 2012. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, s. r.