Na osnovu člana 31. stav 2. Zakona o eksproprijaciji ("Službene novine Federacije BiH", broj 70/07, 36/10 i 25/12) u vezi sa članom 19. stav 3. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 2/06 i 8/06), a povodom zahtjeva korisnika eksproprijacije - Općine Bihać, broj 01-31-1-4838/12 od 28.08.2012. godine, za predaju u posjed nekretnina nepotpuno eksproprisanih rješenjem Službe za imovinsko-pravne i geodetske poslove Općine Bihać, prije pravo­snažnosti rješenja o eksproprijaciji, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 65. sjednici održanoj 23.10.2012. godine, donijela je

 

R J E Š E NJ E

 

1. Dozvoljava se korisniku eksproprijacije - Općini Bihać ulazak u posjed nekretnine na kojoj je u postupku nepotpune eksproprijacije ustanovljeno pravo stvarne služnosti, prije pravosnažnosti rješenja o nepotpunoj eksproprijaciji Službe za imovinsko-pravne i geodetske poslove Općine Bihać, broj 05/1-31-1-3784/12 od 13.08.2012. godine, i to na parcelama označenim kao:
- k.č. br. 1814 po kulturi livada 3. klase u površini od 22782 m2, upisana u pl.br. 869/02 k.o. Kralje po novom katastarskom operatu kao suposjed Malkoč rod. Poprženović Side iz Bihaća sa 1/4 dijela i drugih, odnosno k.č. br. 207/1 po kulturi oranica u površini od 4000 m2, upisana u z.k.ul br.178 k.o. SP_Kralje po      starom katastarskom operatu kao suvlasništvo Vuković (Luke) Franke iz Bihaća sa 1/4 dijela i drugih,
- k.č. br. 205/1 po kulturi oranica u površini od 2450 m2, upisana u z.k. ul. br. 428 k.o. SP Kralje po starom katastarskom operatu kao suvlasništvo Ćurić Ane iz Bihaća sa 1/6 dijela i drugih, k.č. br. 203, te dio k.č. br. 195 k.o. SP Kralje.
2. Prije predaje u posjed nepotpuno eksproprisanih nekretnina Služba za imovinsko-pravne i geodetske poslove Općine Bihać osigurat će sve dokaze koji su potrebni za određivanje naknade za nepotpuno eksproprisane nekretnine.
3.     Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

Broj 03/05-31-946-6/2012
23. oktobra/listopada 2012. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, s. r.