Na osnovu člana 31. stav 2. Zakona o eksproprijaciji ("Službene novine Federacije BiH", broj 70/07, 36/10 i 25/12) u vezi sa članom 19.stav 3. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 2/06 i 8/06), a povodom zahtjeva korisnika eksproprijacije - Općine Bihać, broj 01-31-1-4838/12 od 28.08.2012. godine, za predaju u posjed nekretnine nepotpuno eksproprisane rješenjem Službe za imovinsko-pravne i geodetske poslove Općine Bihać, prije pravosnažnosti rješenja o eksproprijaciji, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 65. sjednici održanoj 23.10.2012. godine, donijela je

 

R J E Š E NJ E

 

1. Dozvoljava se korisniku eksproprijacije - Općini Bihać ulazak u posjed nekretnine na kojoj je u postupku nepotpune eksproprijacije ustanovljeno pravo stvarne služnosti, prije pravosnažnosti rješenja b nepotpunoj eksproprijaciji Službe za imovinsko-pravne i geodetske poslove Općine Bihać, broj 05/1-31-1-4358/12 od 15.08.2012. godine, i to na parceli označenoj kao:
- k.č. br. 8521/9 kuća i zgrada u površini od 77 m2 i dvorište u površini od 525 m2, upisane u pl. br. 5187/03k.o. Bihać-grad po novom katastarskom operatu, posjed Kern (Huseina) Zlate rod. Bulić iz Bihaća sa I/l dijela, odnosno k.č. br. 1168/56 po kulturi oranica u površini od 602 m2, upisana U z.k. ul br. 2939 k.o. Bihać po starom katastarskom operatu, vlasništvo Kern (Huseina) Zlate rod. Bulić iz Bihaća sa 1/1 dijela.
2.      Prije predaje u posjed nepotpuno eksproprisane nekretnine Služba za imovinsko-pravne i geodetske poslove Općine Bihać osigurat će sve dokaze koji su potrebni za određivanje naknade za nepotpuno eksproprisanu nekretninu.
3.      Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH".

 

Broj 03/05-31-946-5/2012
23. oktobra/listopada 2012. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, s. r.