Na osnovu člana 31. stav 2. Zakona o eksproprijaciji ("Službene novine Federacije BiH", broj 70/07, 36/10 i 25/12) u vezi sa članom 19. stav 3. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH" broj 2/06 i 8/06) a povodom zahtjeva korisnika eksproprijacije - Općine Bihać, broj 01-31-1-4838/12 od 28.08.2012. godine, za predaju u posjed nekretnine nepotpuno eksproprisane rješenjem Službe za imovinsko-pravne i geodetske poslove Općine Bihać, prije pravosnažnosti rješenja o eksproprijaciji, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 65. sjednici održanoj 23.10.2012. godine, donijela je

 

R J E Š E NJ E

1.     Dozvoljava se korisniku eksproprijacije - Općini Bihać ulazak u posjed nekretnine na kojoj je u postupku nepotpune eksproprijacije ustanovljeno pravo stvarne služnosti, prije, pravosnažnosti rješenja o nepotpunoj eksproprijaciji Službe za imovinsko-pravne i geodetske poslove Općine Bihać, broj 05/1-31-1-3926/12 od 10.08.2012. godine, i to na parceli označenoj kao:
-      k.č. br. 8821/4 po kulturi njiva 4. klase u površini od 76 m2 i njiva 5. klase u površini od 3791 m2, upisane u pl. br. 2300/03 k.o. Bihać-grad po novom katastarskom operatu na ime Kadić (Hilmije) Muhameda iz Bihaća sa 1/1 dijela, odnosno k.č. br. 1168/167 po kulturi put u površini od 256 m2. upisana u z.k. uk br. 7836 k.o. Bihać po starom katastarskom operatu, na ime Kadić (Hilmije) Muhameda iz Bihaća sa 1/1 dijela, a koje zemljište nije faktičko vlasništvo i posjed navedenih lica, obzirom daje na terenu to pristupni put.
2.      Prije predaje u posjed nepotpuno eksproprisane nekretnine Služba za imovinsko-pravne i geodetske poslove Općine Bihać osigurat će sve dokaze koji su potrebni za određivanje naknade za nepotpuno eksproprisanu nekretninu.
3.     Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

Broj 03/05-31-946-4/2012
23. oktobra/listopada 2012. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, s. r.