Na osnovu člana 12. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim .imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu­žbene novine Federacije BiH", broj 12/03) i Člana 7. Uredbe o vršenju ovlasti organa Federacije Bosne i Hercegovine u pri­vrednim društvima sa učešćem državnog kapitala ("Službene novine Federacije BiH", broj 35/11), u postupku imenovanja članova Nadzornog odbora JP Ceste d.d. Mostar na osnovu Javnog oglasa objavljenog u dnevnim novinama "Oslobođe­nje", "Dnevni list" i "Službenim novinama Federacije BiH" na dan 05.11.2011. godine, nakon razmatranja rang liste najboljih kandidata od strane Komisije za izbor i imenovanje članova nadzornog odbora, u skladu sa principima i standardima odabi­ra i pravilima postupka imenovanja i uvjerenja da su sva nače­la i procedure utvrđene zakonom ispoštovane, a na prijedlog federalnog ministra prometa i komunikacija, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine vrši nominaciju članova Nadzornog od­bora JP Ceste d.d. Mostar iz dijela državnog kapitala, na 34. sjednici održanoj 24.01.2012. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

 

I

 

Za članove Nadzornog odbora JP Ceste d,d. Mostar predla­žu se za imenovanje:

1.   ZLATKO TOMIC
2. . PERICA SUŽANJ
3.   IVANA MIKULIĆ - GADZIĆ
4.   SENADSEKNIĆ

 

II

 

Imenovanje članova Nadzornog odbora koji su predloženi u članu I ovog Rješenja izvršit će Skupština JP Ceste d.d. Mo­star.

 

III

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 82/2012
24. januara/siječnja 2012. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, s. r.