Na osnovu člana 31. stav 2. Zakona o eksproprijaciji ("Službene novine Federacije BiH", broj 70/07, 36/10 i 25/12) u vezi sa članom 19. stav 3. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 2/06 i 8/06), a povodom zahtjeva korisnika eksproprijacije - Općine Bihać, broj 01-31-1-4838/12 od 28.08.2012. godine, za predaju u posjed nekretnina nepotpuno eksproprisanih rješenjem, Službe za imovin­sko-pravne i geodetske poslove Općine Bihać, prije pravosnažnosti rješenja o eksproprijaciji, Vlada Federacije Bosne i Herce­govine, na 65. sjednici održanoj 23.10.2012. godine, donijela je

 

R J E Š E NJ E

 

1.      Dozvoljava se korisniku eksproprijacije-Općini Bihać ulazak u posjed nekretnine na kojoj je u postupku nepotpune eksproprijacije ustanovljeno pravo stvarne služnosti, prije pravosnažnosti rješenja o nepotpunoj eksproprijaciji Službe za imovinsko-pravne i geodetske poslove Općine Bihać, broj 05/1-31-1-3705/12 od 08.08.2012. godine, i to na parcelama označenim kao:
-       k.č. br. 8841/1 po kulturi njiva 3 klase u površini od 1933 m2 i njiva 4. klase u površini od 708 m2, upisane u pl. br. 701/04 k.o. Bihać-grad po novom katastarskom - operatu na ime Bulić (Meše) Muje iz Bihaća sa 1/1 dijela, odnosno k.ć. br. 1168/33 po kulturi oranica u površini od 2979 m2, upisana u z.k. ul. br. 450 k.o. Bihać po starom katastarskom operatu na ime Bulić (Meše) Muje iz Bihaća sa 2/3 dijela i Babić (Muje) Azeme iz Bihaća sa l/3 dijela,
-      k.č. br. 8841/2 po kulturi njiva 3 klase u površini od 97 m2 i njiva 4. klase u površini od 98 m2, upisane u pl. br. 701/04 k.o. Bihać-grad po novom katastarskom operatu na ime Bulić (Meše) Muje iz Bihaća sa 1/1 dijela, odnosno k.č. br. 1168/78 po kulturi put u površini od 195 m2, upisana u z.k. ul. br. 450 k.o. Bihać po starom katastarskom operatu na ime Bulić (Meše) Muje iz Bihaća sa 2/3 dijela i Babić (Muje) Azeme iz Bihaća sa 1/3 dijela, a koje zemljište nije faktičko vlasništvo i posjed navedenih lica obzirom da je na terenu to pristupni put.
2.     Prije predaje u posjed nepotpuno eksproprisanih nekretnina Služba za imovinsko-pravne i geodetske poslove Općine Bihać osigurat će sve dokaze koji su potrebni za određivanje naknade za nepotpuno eksproprisane nekretnine.
3.      Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

Broj 03/05-31-946-3/2012
23. oktobra/listopada 2012. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, s. r.