Na temelju članka 31. stavak 2. Zakona o izvlaštenju ("Službene novine Federacije BiH", broj 70/07, 36/10 i 25/12), u svezi sa člankom 19. stavak 3. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 2/06 i 8/06), a povodom zahtjeva korisnika izvlaštenja JP "Autoceste FBiH" d.o.o. Mostar, broj 01-02.2-94-24/11 A.Z. od 24.09.2012. godine, za predaju u posjed nekretnina nepotpuno izvlaštenih rješenjem Službe za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina Općine Kiseljak, prije pravomoćnosti rješenja o nepotpunom izvlaštenju, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 65. sjednici održanoj 23.10.2012. godine, donijela je

 

R J E Š E NJ E

 

1.      Dozvoljava se korisniku izvlaštenja ulazak u posjed nekretnina nepotpuno izvlaštenih od strane Službe za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina Općine Kiseljak prije pravomoćnosti rješenja o nepotpunom izvlaštenju, broj 05-31-757/10-222 C od 13.09.2012. godine, i to na parcelama:
-       k.č. br. 2682 k.o. Kuliješ, livada 3. klase u površini od 6282 m2 i livada 4. klase u površini od 700 m2,ukupne površine 6982 m2, upisana u zk. ul. br. 101 k.o. Kuliješ, zemljišnoknjižno vlasništvo Barišić (Jozo) Juro sa 1/1 dijela u površini od 28 m2, odnosno prosječne dužine 7 m i širine 4 m, a prema elaboratu nepotpunog izvlaštenja.
-      k.č. br. 2683 k.o. Kuliješ, Šuma 4. klase u površini 2603 m2, upisana u zk. ul. br. 101 k.o. Kuliješ, zemljišnoknjižno vlasništvo Barišić (Jozo) Juro sa 1/1 dijela u površini od 20 m2, odnosno prosječne dužine 5 m i širine 4 m, a prema elaboratu nepotpunog izvlaštenja.
-      k.č. br. 2690 k.o. Kuliješ, pašnjak 3. klase u površini 7269 m2, upisana u zk. ul. br. 101 k.o, Kuliješ, zemljišnoknjižno vlasništvo Barišić (Jozo) Juro sa 1/1 dijela u površini od 262 m2, odnosno prosječne dužine 65 m i širine 4 m i u površini od 244 m2, odnosno prosječne dužine 62 m i širine 4 m, a prema elaboratu nepotpunog izvlaštenja.
-      k.č. br. 2691/1 k.o. Kuliješ, šuma 4. klase u površini od 5929 m2, upisana u zk. ul br. 101 k.o. Kuliješ, zemljišnoknjižno vlasništvo Barišić (Jozo) Juro sa 1/1 dijeta u površini od 134 m2, odnosno prosječne dužine 30 m i širine 4 m, a prema elaboratu nepotpunog izvlaštenja.
2.    Prije predaje u posjed nepotpuno izvlaštenih nekretnina Služba za imovinsko-pravne, geodetske poslove ikatastar nekretnina Općine Kiseljak osigurat će sve dokaze koji su potrebni za određivanje naknade za nepotpuno izvlaštene nekretnine.
3.   Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

Broj 03/05-31-946-2/2012
23. listopada/oktobra 2012. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, v. r.