Na osnovu člana 31. stav 2. Zakona o eksproprijaciji ("Službene novine Federacije BiH", broj 70/07, 36/10 i 25/12), u vezi sa članom 19. stav 3. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 2/06 i 8/06), a povodom zahtjeva korisnika eksproprijacije - JP "Autoceste FBiH" d.o.o. Mostar, broj 01-02.1.2-4679/12 od 24.09.2012. godine, za predaju u posjed nekretnina eksproprisanih rješenjem Službe za imovinsko-pravne, stambene, geodetske poslove i katastar nekretnina Općine Ilidža, prije pravosnažnosti rješenja o eksproprijaciji, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 65. sjednici održanoj 23.10.2012, godine, donijela je

 

R J E Š E NJ E

 

1.      Dozvoljava se korisniku eksproprijacije ulazak u posjed nekretnina eksproprisanih od strane Službe za imovinsko-pravne, stambene, geodetske poslove i katastar nekretnina Općine Ilidža prije pravosnažnosti rješenja o eksproprijaciji, broj 05-31-971/12-1 od 17.09.2012."godine, i to na parcelama:
-       k.ć. br. 1311/6po kulturi ekonomsko dvorište površine 829 m2, nastala od k.č.br. 1311/1, što odgovara k.č.br. 1103/5 nastala od k.č.br. 1103/2 k.o.   Vlakovo (katastarsko stanje)
-       k.č.br. 1311/7 po kulturi pristupni put površine 246 m2, nastala od k.č. br. 1311/5, što odgovara k.č. br. 1103/7 nastala od k.č. br. 1103/3 k.o. Vlakovo (katastarsko stanje), upisane u zk.ul. br. 85 k.o. Rakovica, zemljišnoknjižno i stvarno vlasništvo Mustafić (Jonuz) Hašira sa 1/1 dijela.
2.      Prije predaje u posjed eksproprisanih nekretnina Služba za imovinsko-pravne, stambene, geodetske poslove i katastar nekretnina Općine Ilidža osigurat će sve dokaze koji su potrebni za određivanje naknade za eksproprisane nekretnine.
3.     Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

Broj 03/05-31-945/2012
23. oktobra/listopada 2012. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin NikŠić, s. r.