Na osnovu člana 33. stav 2. Zakona o eksproprijaciji ("Službene novine Federacije BiH", broj 70/07 i 36/10) u vezi sa članom 19. stav 3. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 2/06 i 8/06), a povodom zahtjeva korisnika eksproprijacije - JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar, broj 01-02.2-94-21/11 A.Z. od 22.08.2012. godine, za predaju u posjed nekretnina prije isplate naknade za nekretnine eksproprisane rješenjem Službe za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina Općine Kiseljak, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 65. sjednici održanoj 23.10.2012. godine, donijela je

 

R J E Š E NJ E

 

1.     Dozvoljava se korisniku eksproprijacije ulazak u posjed nekretnina prije isplate naknade za nekretnine eksproprisane rješenjem Službe za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina Općine Kiseljak, broj 05-31-757/10-249 od 28.02.2011. godine, i to na parcelama:
- k.č. br. 360/2 k.o. Kuliješ, stambena zgrada u površini od 68 m2,pomoćna zgrada u površini od 42 m2, pomoćna zgrada u površini od 18 m2 idvorište u površini od 253 m2 upisana u zk.ul. br. 199 k.o. Kuliješ, zemljišnoknjižno vlasništvo Bojović  (Vladimira) Jelenka sa 1/1 dijela
- k.č. br. 361/1 k.o. Kuliješ, njiva 5. klase u površini od 3095 m2, upisana u z.k. ul. 199 k.o. Kuliješ, zemljišnoknjižno vlasništvo Bojović (Vladimira) Jelenka sa 1/1 dijela.

2.      Prije predaje u posjed eksproprisanih nekretnina Služba za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina Općine Kiseljak obezbijedit će sve dokaze koji su potrebni za određivanje naknade za eksproprisane nekretnine.
3.     Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH".

 

Broj 03/05-31-847/2012
23. oktobra/listopada 2012. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Niksić, s. r.