Na osnovu člana 19. stava 3. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 65. sjednici održanoj 23.10.2012. godine, donijela je

 

R J E Š E NJ E

O IMENOVANJU DVA PREDSTAVNIKA VLADE
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE U TIM ZA
IZRADU DOKUMENTA KOORDINACIJSKOG MEHANIZMA
U PROCESU EVROPSKIH INTEGRACIJA

 

1.     Za predstavnike Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u Tim za izradu dokumenta Koordinacijskog mehanizma u procesu evropskih integracija imenuju se:
- Haris Abaspahić, savjetnik Premijera Federacije Bosne i Hercegovine i
- Entoni Šeperić, stručni savjetnik za strateško planiranje u Federalnom ministarstvu pravde.
2.     Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 1376/2012
23. oktobra/listopada 2012. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, s. r.