Na osnovu člana 19. stava 3. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br, 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Herce­govine, na 64. sjednici održanoj 17.10.2012. godine, donijela je

 

R J E Š E NJ E

 

O IMENOVANJU PREDSTAVNIKA VLADE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE U EKSPERTNI TIM ZA IZRADU PRIJEDLOGA U VEZI IMPLEMENTACIJE
PARTNERSKOG CILJA SARADNJE BOSNE I HERCEGOVINE I NATO-a 3781 "STABILIZACIJA I REKONSTRUKCIJA-MEĐURESORNA SARADNJA"

 

I

 

Za predstavnika Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u Ekspertni tim za izradu prijedloga u vezi implementacije Partnerskog cilja saradnje Bosne i Hercegovine i NATO-a 3781 "Stabilizacija i rekonstrukcija-Međuresorna saradnja", imenuje se Jasenko Muharemagić, savjetnik Premijera Federacije Bosne i Hercegovine.

 

II

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 1366/2012
17. oktobra/listopada 2012. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, s. r.