Na osnovu člana 31. stav 2. Zakona o eksproprijaciji ("Službene novine Federacije BiH", broj 70/07, 36/10 i 25/12), u vezi sa članom 19. stav 3. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 2/06 i 8/06) a povodom zahtjeva korisnika eksproprijacije - JP "Autoceste FBiH" d.o.o. Mostar, broj 01-02.1.2-639-2/12 od 12.09.2012. godine, za predaju u posjed nekretnine eksproprisane rješenjem Službe za imovinsko-pravne, stambene, geodetske poslove i katastar nekretnina Općine Ilidža, prije pravosnažnosti rješenja o eksproprijaciji, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 64. sjednici, održanoj 17.10.2012. godine, donijela je

 

R J E Š E NJ E

 

1. Dozvoljava se korisniku eksproprijacije ulazak u posjed nekretnine eksproprisane od strane Službe za imovinsko-pravne, stambene, geodetske poslove i katastar nekretnina Općine Ilidža prije pravosnažnosti rješenja o eksproprijaciji, broj 05-31-4094/10-111 od 13.04.2012. godine, i to na parceli:
- k. č. br. 702/19, po kulturi autoput 5-c površine 493 m2,što odgovara k.č. br. 767/4 k.o. Rudnik (katastarsko stanje), upisane u z.k. ul. br. 27 k.o. Rakovica, zemljišnoknjižno vlasništvo Milić Melanije kći Mirka sa 1/6 dijela, Milić Dobrile kći Mirka sa 1/6 dijela, Milić rod. Koprivica Dese sa 4/15 dijela, Milić Nenada sin Mirka sa 1/5 dijela i Milić Dejane kći Mirka sa 1/15 dijela.
2. Prije predaje u posjed eksproprisane nekretnine Služba za imovinsko-pravne, stambene, geodetske poslove i katastar nekretnina Općine Ilidža osigurat će sve dokaze koji su potrebni za određivanje naknade za eksproprisanu nekretninu.
3. Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

Broj 03/05-31-902/2012
17. oktobra/listopada 2012. godine
Sarajevo

Premijer

Nermin Nikšić, s. r.