Na osnovu članka 18. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine '(''Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a u svezi sa člankom 164. sta­vak 3. Zakona o vodama ("Službene novine Federacije BiH", broj 70/06), na prijedlog Federalnog ministarstva poljoprivre­de, vodoprivrede i šumarstva, Vlada Federacije Bosne i Herce­govine, na svojoj 34. sjednici održanoj dana 24.01.2012. godi­ne, donosi

 

R J E Š E NJ E

O IZMJENI RJEŠENJA O OSNIVANJU I
IMENOVANJU ČLANOVA SAVJETODAVNOG
VIJEĆA VODNOGA PODRUČJA JADRANSKOGA
MORA

 

I

 

U Rješenju o osnivanju i imenovanju članova Savjetodav­nog vijeća Vodnoga područja Jadranskoga mora broj V broj 1002/09 od 30.11.2009. godine ("Službene novine Federacije BiH", broj 80/09), u točki I stavak 1. mijenja se točka 2. i glasi:
-  "2. Zineta Mujaković - član, Federalno ministarstvo okoliša i turizma".
U ostalom dijelu Rješenje ostaje nepromijenjeno.

 

II

 

Ovo Rješenje stupa na snagu narednoga dana od dana objave u "Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 80/12
24. šiječnja 2012. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, v. r.