Na osnovu člana 18. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a u vezi sa članom 164. stav 3. Zakona o vodama ("Službene novine Federacije BiH", broj 70/06), na prijedlog Federalnog ministarstva poljoprivrede, vo­doprivrede i Šumarstva, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na svojoj 34. sjednici 'održanoj dana 24.01.2012. godine, dono­si

 

R J E Š E NJ E

O IZMJENI RJEŠENJA O OSNIVANJU I
IMENOVANJU ČLANOVA SAVJETODAVNOG
VIJEĆA VODNOG PODRUČJA JADRANSKOG MORA

 

I

 

U Rješenju o osnivanju i imenovanju članova Savjetodav­nog vijeća Vodnog područja Jadranskog mora broj V broj 1002/09 od 30.11.2009. godine ("Službene novine, Federacije BiH", broj 80/09), u taški I stav 1. mijenja se tačka 2. i glasi:
"2. Zineta Mujaković - član, Federalno ministarstvo okoliša i turizma".
U ostalom dijelu Rješenje ostaje nepromijenjeno.

 

II

 

Ovo Rješenje stupa na snagu narednog dana od dana obja­ve u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 80/12
24. januara 2012. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, s, r.