Na osnovu člana 31. stav 2. Zakona o eksproprijaciji ("Službene novine Federacije BiH", broj 70/07, 36/10 i 25/12) u vezi sa članom 19. stav 3. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 2/06 i 8/06) a povodom zahtjeva korisnika eksproprijacije - JP Elektroprivreda HZHB d.d. Mostar, poslovnica Elektro-Kiseljak, broj III-2-1117/2012 od 03.09.2012. godine, za predaju u posjed nekretnine prije isplate naknade za nekretninu eksproprisanu rješenjem Službe za imovinsko pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina Općine Kiseljak, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 64. sjednici, održanoj 17.10.2012. godine, donijela je

 

R J E Š E NJ E

 

1.     Dozvoljava se korisniku eksproprijacije - JP Elektroprivreda HZHB d.d. Mostar, poslovnica Elektro-Kiseljak, ulazak u. posjed nekretnine na kojoj je u postupku nepotpune eksproprijacije ustanovljeno pravo stvarne služnosti prije isplate naknade1 za nekretninu eksproprisanu rješenjem Službe za imovinsko pravne, geodetske poslove J katastar nekretnina Općine Kiseljak broj 05-31-3057/07-4B od 27.03.2012. godine i to na parceli označenoj kao:
- k.č. br. 1292/1 k.o. Višnjica, u površini od 3830 m2, upisana u zk. ul. br. 368 k.o. Višnjica, zemljišno-knjižno vlasništvo Pecirep (Jure) Mirko sa 1/1 dijela a stvarno vlasništvo Pecirep (Mirko) Pavle sa 1/1 dijela, a prema glavnom projektu DV 2x10(20) Kv TS Kiseljak - Gromiljak.
Služnost je ustanovljena u površini od 393 m2,u dužini od 69,20 m odnosno od tačke "A" do tačke "B" u širini od 5 m odnosno 2,5 m sa lijeve i desne strane od osovine trase dalekovoda.
2.     Prije predaje u posjed nepotpuno eksproprisane nekretnine Služba za imovinsko pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina Općine Kiseljak osigurat će sve dokaze koji su potrebni za određivanje naknade za nepotpuno eksproprisanu nekretninu.
3.     Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH". . \

 

Broj 03/05-31-876-1/2012
17. oktobra/listopada 2012. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, s.r.