Na osnovu člana 19. stav 3. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), povodom zaključka Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u vezi Analize primjene Zakona o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine od 25.01.2010. godine, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 63. sjednici održanoj 09.10.2012. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O IZMJENI RJEŠENJA O IMENOVANJU RADNE
GRUPE ZA ANALIZU I PRIPREMU RJEŠENJA U
OBLASTI PRIPADNOSTI JAVNIH PRIHODA U
FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE I IZRADU
PRIJEDLOGA NOVOG ZAKONA O PRIPADNOSTI
JAVNIH PRIHODA U FEDERACIJI BOSNE I
HERCEGOVINE

 

I

 

U Rješenju o imenovanju Radne grupe za analizu i pripremu rješenja u oblasti pripadnosti javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine i izradu prijedloga novog Zakona o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 83/11 i 55/12), u tački I pod rednim brojem 9. riječi: "Aida Salihagić", zamjenjuju se riječima: "Azemina Helić", pod rednim brojem 12. riječi: "Amra Babić", zamjenjuju se riječima: "Mirsad Isaković", pod rednim brojem 17. riječi: "Muhamed Kozadra", zamjenjuju se riječima: "Mirza Sendijarević" i pod rednim brojem 18. riječi: "Jakov Ursa, Ured Predsjednika Kantona 10", zamjenjuju se riječima: "Branko Ivković, Ministarstvo finansija Kantona 10".

 

II

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 1331/2012
09. oktobra/listopada 2012. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, s. r.