Na osnovu člana 19. stav 3. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a u vezi sa članom 9. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 12/03 i 34/03), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 63. sjednici održanoj 09.10.2012. godine, donijela je

 

R J E Š E NJ E

O IMENOVANJU KOMISIJE ZA IZBOR NADZORNOG
ODBORA FEDERALNOG ZAVODA ZA PENZIJSKO I
INVALIDSKO OSIGURANJE

 

I

 

Imenuje se Komisija za izbor članova Nadzornog odbora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje, u sastavu:
1.     Miroslav Jurešić, predsjednik, Federalno ministar­stvo rada i socijalne politike,
2.     Ernis Imamović, član, Federalno ministarstvo rada i socijalne politike,
3.     Benjamin Mešak, član, Federalno ministarstvo rada i socijalne politike,
4.     Sulejman Garib, član, Federalni zavod za penzijsko i invalidsko osiguranje,
5.     Gordana Vojvodić, član, Federalni zavod za penzijsko i invalidsko osiguranje.

 

II

 

Zadatak Komisije je da razmotri sve prijave podnesene na javni oglas, na osnovu načela iz člana 3. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine i odobrenih kriterija za imenovanje.

 

III

 

Komisija je dužna sve kandidate, koji su ušli u uži izbor, pozvati na intervju i sastaviti listu sa užim izborom najboljih kandidata, koji ispunjavaju uslove za imenovanje i istu putem pisane preporuke dostaviti Vladi Federacije Bosne i Hercegovine, radi konačnog imenovanja.

 

IV

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 1325/2012
09. oktobra 2012. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, s. r.