Na temelju članka 31. stavak 2. Zakona o izvlaštenju ("Službene novine Federacije BiH", broj 70/07, 36/10 i 25/12), u svezi sa člankom 19. stavak 3. Zakona o Vladi Federacije BiH ("Službene novine Federacije BiH", broj 2/06 i 8/06), a povodom zahtjeva korisnika izvlaštenja JP "Autoceste FBiH" d.o.o. Mostar, broj 01-02.1.2-2851-1/12 od 27.08,2012. godine, za predaju u posjed nekretnina izvlaštenih rješenjem Službe za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina Općine Novi Grad Sarajevo, prije pravomoćnosti rješenja o izvlaštenju, Vlada Federacije BiH, na 62. sjednici održanoj 27.09.2012. godine, donijela je

 

R J E Š E NJ E

 

1. Dozvoljava se korisniku izvlaštenja ulazak u posjed nekretnina izvlaštenih od strane Službe za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina Općine Novi Grad Sarajevo, prije pravomoćnosti rješenja o izvlaštenju, broj 07-31-2174/12 B.L. od 21.08.2012. godine, i to na parcelama:
- k.č. br. 976/2 nastala od k.č. br. 976 u površini od 2043 m2, k.č. br. 977/2 nastala od k.č. br. 977 u površini od 2167 m2 i k.č. br. 975/3 nastala od k.č. br. 975/1 u površini 388. m2, sve, upisane u z.k.ul. br. 213 k.o. Bojnik, vlasništvo Gogić Nade kći Vaše sa 1/1 dijela.
Predmetno zemljište po novom premjeru odgovara k.č. br. 976/2 nastala od k.č. br. 976 u površini od 2043 m2, k.č. br. 977/2 nastala od k.č. br. 977 u površini od 2167 m2 ik.č.br. 975/3 nastala od k.č. br. 975/1 u površini 388 m2, sve upisane u z.k.u.l.br. 213 k.o. Bojnik.
2.    Prije predaje u posjed izvlaštenih nekretnina Služba za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina' Općine Novi Grad Sarajevo osigurat će sve dokaze koji su potrebni za određivanje naknade za izvlaštene nekretnine.
3. Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

Broj 03/05-31-846-5/2012
27. rujna/septembra 2012. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, v. r.