Na temelju članka 31. stavak 2. Zakona o izvlaštenju ("Službene novine Federacije BiH", broj 70/07, 36/10 i 25/12), u svezi sa člankom 19. stavak 3. Zakona o Vladi Federacije BiH ("Službene novine Federacije BiH", broj 2/06 i 8/06), a povodom zahtjeva korisnika izvlaštenja JP !"Autoceste FBiH" d.o.o. Mostar, broj: 01-02.1.2.-2851-1/12 od 27.08.2012. godine, za predaju u posjed nekretnina izvlaštenih rješenjem Službe za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina Općine Novi Grad Sarajevo, prije pravomoćnosti rješenja o izvlaštenju, Vlada Federacije BiH, na 62. sjednici održanoj 27.09.2012. godine, donijela je

 

R J E Š E NJ E

 

1. Dozvoljava se korisniku izvlaštenja ulazak u posjed nekretnina izvlaštenih od strane Službe za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina Općine Novi Grad Sarajevo prije pravomoćnosti rješenja o izvlaštenju, broj 07-31-2184/12 B.L. od 02.08.2012. godine, i to na parcelama:
- k.č. br. 965/1 u naravi pomoćna zgrada površine 20 m2 i njiva površine 456 m3, k.č. br. 946 u naravi njiva površine 982 m2 i k.č. br. 947 u naravi njiva površine 471 m2, sve upisane u z.k.ul. br. 239 k.o. Bojnik, vlasništvo Hrkalović Vladimira sina Boška sa 1/1 dijela.
Predmetno zemljište po novom premjeru odgovara k.č. br. 965/1 u naravi pomoćna zgrada površine 20 m2 i njiva površine 456 m2, k.č.br. 946 u naravi njiva površine 982 m2 i k.č. br. 947 u naravi njiva površine 471m2, sve upisane u kku 239 k.o. Bojnik.
2. Prije predaje u posjed izvlaštenih nekretnina Služba za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina Općine Novi Grad Sarajevo osigurat će sve dokaze koji su potrebni za određivanje naknade za izvlaštene nekretnine.
3. Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja j objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

Broj 03/05-31-846-3/2012
27. rujna/septembra 2012. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, v. r.