Na temelju članka 19. stavak 3. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i. Hercegovine, na svojoj 34. sjednici održanoj 24.01.2012. godi­ne, donosi

 

R J E Š E NJ E

O FORMIRANJU GRUPE ZA IZRADU KONAČNOG TEKSTA STRATEGIJE REFORME MIROVINSKOG - SUSTAVA

 

I

 

Za članove Grupe za izradu konačnog teksta Strategije reforme mirovinskog sustava u Federaciji Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Strategija), imenuju se:

 

1.   Vinko Jakić, mr. sci., savjetnik federalnog ministra ra­da i socijalne politike, rukovodilac grupe
2.   Snježana Musa, profesor dr. sci., član
3.   Željko Šain, profesor dr. sci., član
4.   Veljko Trivun, profesor dr. sci., član
5.   Elma Temim, financijski, ekspert, član
6.   Zehra Novo-Omanović, Federalno ministarstvo rada i
socijalne politike, član
7.   Kenan Spahić, Federalno ministarstvo rada i socijalne politike, član
8.   Zorica Kazić, Savez samostalnih sindikata BiH
9.   Mustafa  Burgić, Udruženje poslodavaca Federacije BiH, član
10. Omer Omerefendić, Savez udruženja penzionera/umirovljenika u Federaciji BiH
11  Sulejman Garib, Federalni zavod za mirovinsko i inva­lidsko osiguranje, član

 

II

 

Prilikom izvršenja zadatka iz prethodne točke, Grupa je dužna da sagleda postojeći .sustav mirovinskog i invalidskog osiguranja i ranije razmatranu Strategiju reforme mirovinskog sustava, da sagleda usporedne sustave mirovinskog osiguranja, kako u okruženju tako i šire, te da uz korištenje dobri praksi i iskustva, Vladi Federacije Bosne i Hercegovine predloži novi tekst Strategije, koji će unaprijediti stanje u mirovinskom su­stavu Federacije Bosne i Hercegovine. U tekstu Strategije grupa je u obavezna da predloži i odgo­varajući: model mirovinskog sustava, kao i novi sustav obraču­na i povećanja mirovina.

 

III

 

U cilju izvršenja zadatka grupa može neposredno surađiva­ti sa drugim organima, institucijama i stručnjacima iz oblasti mirovinskog osiguranja.

 

IV

 

O postignutim rezultatima na izradi Strategije rukovodilac Grupe je dužan izvještavati Vladu Federacije Bosne i Hercego­vine.

 

V

 

Zaduženje iz točke II Rješenja, Grupa je dužna izvršiti u roku od 5 mjeseci, počev od dana stupanja na snagu ovog Rje­šenja. .

 

VI

 

Odluku o visini novčane naknade rukovodiocu grupe i čla­novima Grupe donosi Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na prijedlog federalnog ministra rada i socijalne politike, na­kon izvršenog zadatka iz točke II ovog Rješenja.

 

VII

 

Stupanjem na snagu ovog Rješenja stavlja se van snage Rješenje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine o formiranju Ekspertne grupe za reformu mirovinskog sustava, V broj 333/07 od 06. lipnja 2007. godine.

 

VIII

 

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 74/2012
24. siječnja 2012. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, v. r.