Na osnovu člana 19. stav 3. Zakona o Vladi Federacije Bo­sne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na svojoj 34. sjednici održanoj 24.01.2012. go­dine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O FORMIRANJU GRUPE ZA IZRADU KONAČNOG
TEKSTA STRATEGIJE REFORME PENZIJSKOG
SISTEMA

 

I

 

Za članove Grupe za izradu konačnog teksta Strategije re­forme penzijskog sistema u Federaciji Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Strategija), imenuju se:

 

1.   Vinko Jakić, mr. sci., savjetnik federalnog ministra ra­da i socijalne politike, rukovodilac grupe
2.    Snježana Musa, profesor dr. sci., član
3.   Željko Šain, profesor dr. sci., član
4.   Veljko Trivun, profesor dr. sci. član
5.   Elma Temim, finansijski ekspert, član
6.   Zehra Novo-Omanović, Federalno ministarstvo rada i socijalne politike, član
7.   Kenan Spahić, Federalno ministarstvo rada i socijalne politike, član
8.   Zorica Kazić, Savez samostalnih sindikata BiH
9.   Mustafa  Burgić, Udruženje poslodavaca Federacije BiH, član
10. Omer Omerefendić, Savez udruženja penzionera/umiro­vljenika u Federaciji BiH
11. Sulejman Garib, Federalni zavod za penzijsko i invalid­sko osiguranje, član

 

II

 

Prilikom izvršenja zadatka iz prethodne tačke, Grupa je dužna da sagleda postojeći sistem penzijskog i invalidskog osi­guranja i ranije razmatranu Strategiju reforme penzijskog siste­ma, da sagleda usporedne sisteme penzijskog osiguranja, kako u okruženju tako i šire, te da uz korištenje dobri praksi i isku­stva, Vladi Federacije Bosne i Hercegovine predloži novi tekst Strategije, koji će unaprijediti stanje u penzijskom sistemu Federacije Bosne i Hercegovine.
U tekstu Strategije grupa je u obavezi da predloži i odgo­varajući model penzijskog sistema, kao i novi sistem obračuna i povećanja penzija.

 

III

 

U cilju izvršenja zadatka grupa može neposredno sarađivati sa drugim organima, institucijama i stručnjacima iz oblasti penzijskog osiguranja.

 

IV

 

O postignutim rezultatima na izradi Strategije rukovodilac Grupe je dužan izvještavati Vladu Federacije Bosne i Hercego­vine.

 

V

 

Zaduženje iz tačke II Rješenja, Grupa je dužna izvršiti u roku od 5 mjeseci, počev od dana stupanja na snagu ovog Rje­šenja.

 

VI

 

Odluku o visini novčane naknade rukovodiocu grupe i čla­novima Grupe donosi Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na prijedlog federalnog ministra rada i socijalne politike, na­kon izvršenog zadatka iz tačke II ovog Rješenja.

 

VII

 

Stupanjem na snagu ovog Rješenja stavlja se van snage Rješenje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine o formiranju Ekspertne grupe za reformu penzijskog sistema, V broj: 333/07 od 06. juna 2007. godine.

 

VIII

 

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 74/2012
24. januara 2012. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, s, r.