Na temelju članka 31. stavak 2. Zakona o izvlaštenju ("Službene novine Federacije BiH", broj 70/07, 36/10 i 25/12), u svezi sa člankom 19. stavak 3. Zakona o Vladi Federacije BiH ("Službene novine Federacije BiH", broj 2/06 i 8/06), a povodom zahtjeva korisnika izvlaštenja JP "Autoceste FBiH" d.o.o. Mostar, broj 01-02.1.2-2851-1/12 od 27.08.2012. godine, za predaju u posjed nekretnine izvlaštene rješenjem Službe za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina Općine Novi Grad Sarajevo, prije pravomoćnosti rješenja o izvlaštenju, Vlada Federacije BiH, na 62. sjednici održanoj 27.09.2012. godine, donijela je

 

R J E Š E NJ E

 

1. Dozvoljava se korisniku izvlaštenja ulazak u posjed nekretnine izvlaštene od strane Službe za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina Općine Novi Grad Sarajevo, prije pravomoćnosti rješenja o izvlaštenju, broj 07-31-2179/12 B.L. od 23.08.2012. godine, i to na parceli:
- k.č. br. 972/7 k.o. Bojnik, nastala od k.č. br. 972/3, u površini od 203 m2, upisana u z.k.ul. br. 66 k.o. Bojnik, vlasništvo Bošnjak Slavke sina Danke sa l/1 dijela.
Predmetno zemljište po novom premjeru odgovara k.č. br. 972/7 nastala od k.č. br. 972/3, u površini od 203 m2, upisana u kku br. 66 k.o. Bojnik.
2. Prije predaje u posjed izvlaštene nekretnine Služba za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina Općine Novi Grad Sarajevo osigurat će sve dokaze koji su potrebni za određivanje naknade za izvlašćenu nekretninu.
3. Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

Broj 03/05-31-846/2012
27. rujna/septembra 2012. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, v. r.