Na osnovu člana 31. stav 2. Zakona o eksproprijaciji ("Službene novine Federacije BiH", broj 70/07, 36/10 i 25/12) u vezi sa članom 19. stav 3. Zakona o Vladi Federacije BiH ("Službene novine Federacije BiH", broj 2/06 i 8/06), a povodom zahtjeva korisnika eksproprijacije - JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar, broj 01-02.2-94-22/11 A.Z. od 28.08.2012. godine, za predaju u posjed nekretnine prije isplate naknade za nekretninu eksproprisanu rješenjem Službe za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina Općine Kiseljak, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 61. sjednici održanoj 19.09.2012. godine, donijela je

 

R J E Š E NJ E

 

1.     Dozvoljava se korisniku eksproprijacije ulazak u posjed nekretnine prije     isplate naknade za nekretninu eksproprisanu rješenjem Službe za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina Općine Kiseljak, broj 05-31-757/10-207 A od 06.04.2012. godine, i to na parceli:
- k.č. br. 2479/3 k.o. Kuliješ, šuma 4. klase u površini od 33 m2, upisana u zk.ul. br. 37 k.o. Kuliješ, zemljišno-knjižno vlasništvo. Bajraktarević (Bajre) Sejadsa l/l dijela.
2.     Prije predaje u posjed eksproprisane nekretnine Služba za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina Općine Kiseljak obezbijedit će sve dokaze koji su potrebni za određivanje naknade za eksproprisanu nekretninu.
3.      Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

Broj 03/05-31-852/2012
19. septembra/rujna 2012. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, s. r.