Na osnovu člana 31. stav 2. Zakona o eksproprijaciji ("Službene novine Federacije BiH", broj 70/07, 36/10 i 25/12), u vezi sa članom 19. stav 3. Zakona o Vladi Federacije BiH ("Službene novine Federacije BiH", bfoj 2/06 i 8/06), a povodom zahtjeva korisnika eksproprijacije - JP „Autoceste FBiH" d.o.o. Mostar, broj 01-02.1.2-1509-6/11 od 24.08.2012. godine, za predaju u posjed nekretnina eksproprisanih rješenjem Službe za imovinsko-pravne, stambene, geodetske poslove i katastar nekretnina Općine Ilidža, prije pravosnažnosti rješenja o eksproprijaciji, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 61. sjednici održanoj 19.09.2012. godine, donijela je

 

R J E Š E NJ E

 

1.      Dozvoljava se korisniku eksproprijacije ulazak u posjed nekretnina eksproprisanih od strane Službe za imovinsko-pravne, stambene, geodetske poslove i katastar nekretnina Općine Ilidža prije pravosnažnosti Rješenja o eksproprijaciji, broj 05-31-5157/10-68 od 08.06.2012. godine i Dopunskog rješenja broj 05-31-5157/10-68/2 od 22.08. 2012. godine i to na parcelama;
- k.č.br. 707/179, površine 194 m2, nastala cijepanjem k.č.br. 707/137, upisana u z.k.ul.br. 162 k.o. Hadžići (z.k. stanja), odnosno k.č.br. 560/5, k.o. Gladno polje (katastarskog stanja),
- k.č.br. 707/167, površine 860 m2, nastala cijepanjem k.č.br. 707/136, upisana u z.k.ul.br. 476 k.o. Hadžići (z.k. stanja), odnosno k.č.br.561/3, 562/3, 661/3 k.o. Gladno polje (katastarskog stanja), k.č.br. 707/188, površine 5059 m2, nastala cijepanjem k.č.br. 707/4, upisana u z.k.u!.br. 506 k.o. Hadžići (z.k.stanja), zemljište prema stanju u zemljišnoj knjizi upisano kao svojina Tvornice opeke d.o.o. Sarajevo sa 1/1 dijela. Stvarno vlasništvo nekretnina Tvornica opeke d.o.o. Sarajevo sa 1/1 dijela.
2.     Prije predaje u posjed eksproprisanih nekretnina Služba za imovinsko-pravne, stambene, geodetske poslove i katastar nekretnina Općine Ilidža osigurat će sve dokaze koji su potrebni za određivanje naknade za eksproprisane nekretnine.
3.     Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

Broj 03/05-31-848/2012
19. septembra/rujna 2012. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, s. r.