Na osnovu člana 31. stav 2. Zakona o eksproprijaciji ("Službene novine Federacije BiH", broj 70/07, 36/10 i 25/12), u vezi sa članom 19. stav 3. Zakona o Vladi Federacije BiH ("Službene novine Federacije BiH", broj 2/06 i 8/06), a povodom zahtjeva korisnika eksproprijacije - JP „Autoceste FBiH" d.o,o. Mostar, broj 01-02.1.2-2179-4/12 od 22.08.2012. godine, za predaju u posjed nekretnine eksproprisane rješenjem Službe za imovinsko-pravne, stambene, geodetske poslove i katastar nekretnina Općine Ilidža, prije pravosnažnosti rješenja o eksproprijaciji, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 61. sjednici održanoj 19.09.2012. godine, donijela je

 

R J E Š E NJ E

 

1.     Dozvoljava se korisniku eksproprijacije ulazak u posjed nekretnine eksproprisane od strane Službe za imovinsko-pravne, stambene, geodetske poslove i katastar nekretnina Općine Ilidža prije pravosnažnosti rješenja o eksproprijaciji, broj 05-31-759/12-20 od 16.08.2012. godine, i to na parceli:
- k.č. br. 936/16, površine 505 m2", nastala od parcele 936/13, upisane u z.k. ul.br. 5347 k.o. Rakovica (z.k. stanje) odnosno k.č.br. 1210/6 k.o. Vlakovo (katastarsko stanje). Prema stanju u zemljišnoj knjizi vlasništvo Camović Muharema sina Smaje sa 1/1 dijela. Stvarno vlasništvo nekretnine Camović Muharema sina Smaje sa 1/l dijela.
2.     Prije predaje u posjed eksproprisane nekretnine Služba za imovinsko-pravne, stambene, geodetske poslove i katastar nekretnina Općine Ilidža osigurat će sve dokaze koji su potrebni za određivanje naknade za eksproprisanu nekretninu.
3.     Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

Broj 03/05-31-837-1/2012
19. septembra/rujna 2012. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, s. r.