Na osnovu člana 31. stav 2. .Zakona o eksproprijaciji ("Službene novine Federacije BiH", broj 70/07, 36/10 i 25/12), u vezi sa članom 19. stav 3. Zakona o Vladi Federacije BiH ("Službene novine Federacije BiH", broj 2/06 i 8/06), a povodom zahtjeva korisnika eksproprijacije - JP „Autoceste FBiH" d.o.o. Mostar, broj 01-02.1.2-2179-4/12 od 22.08.2012, godine, za predaju u posjed nekretnina eksproprisanih rješenjem Službe za imovinsko-pravne, stambene, geodetske poslove i katastar nekretnina Općine llidža, prije pravosnažnosti rješenja o eksproprijaciji, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 61. sjednici održanoj 19.09.2012. godine, donijela je

 

R J E Š E NJ E

 

1.     Dozvoljava se korisniku eksproprijacije ulazak u posjed nekretnina eksproprisanih od strane Službe za imovinsko-pravne, stambene, geodetske poslove i katastar nekretnina Općine llidža prije pravosnažnosti rješenja o eksproprijaciji, broj: 05-31-759/12-16 od 07.08.2012. godine, i to na parcelama:
- k.č. br. 1307/1, površine 1751 m2, nastala cijepanjem k.č. br. 1307, upisana u z.k. ul. br. 9 k.o. Rakovica (z.k. stanje), odnosno k.č. br. 1119/1, k.o. Vlakovo
(katastarsko stanje),
- k.ć.br. 1309/19, površine 1,25 m2, upisana u z.k. ul. br. 9 k.o. Rakovica (z.k. stanje), odnosno k.č. br. 1119/3, k.o. Vlakovo (katastarsko stanje),
- k.č.br. 1309/1, površine 2043 m2, upisana u z.k. ul. br. 9 k.o. Rakovica (z.k. stanje), odnosno k.č. br. 1103/1, k.o. Vlakovo (katastarsko stanje),
- k.č.br. 1310, površine 606 m , upisana u z.k. ul. br. 9 k.o. Rakovica (z.k. stanje), odnosno k.č. br. 1101, k.o. Vlakovo (katastarsko stanje),
- k.č.br. 1143/13, površine 2838 m", nastala cijepanjem od k.č.br. 1143/1, upisana u z.k.ul.br. 9 k.o. Rakovica (z.k. stanje), odnosno k.č.br. 1070/4: k.o. Vlakovo (katastarsko stanje), stvarno vlasništvo nekretnina Tambur Mirko sin Milana sa 1/1 dijela.
2.     Prije predaje u posjed eksproprisanih nekretnina Služba za imovinsko-pravne, stambene, geodetske poslove i katastar nekretnina Općine Ilidža osigurat će sve dokaze koji su potrebni za određivanje naknade za eksproprisane nekretnine.
3.      Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

Broj 03/05-31-837/2012
19. septembra/rujna 2012. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, s. r.