Na temelju članka 31. stavak 2. Zakona o izvlaštenju ("Službene novine Federacije BiH", broj 70/07, 36/10 i 25/12), u svezi sa člankom 19. stavak 3. Zakona o Vladi Federacije BiH ("Službene novine Federacije BiH", broj 2/06 i 8/06) a povodom zahtjeva korisnika izvlaštenja JP „Autoceste FBiH" d.o.o. Mostar, broj 01-02.2-94-20/11 A.Z, od 16.08.2012. godine, za predaju u posjed nekretnine izvlaštene rješenjem Službe za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina Općine Kiseljak, prije pravomoćnosti rješenja o izvlaštenju, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 61. sjednici održanoj 19.09.2012. godine, donijela je

 

R J E Š E NJ E

 

1.     Dozvoljava se korisniku izvlaštenja ulazak u posjed nekretnine izvlaštene od strane Službe za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina Općine Kiseljak prije pravomoćnosti rješenja o izvlaštenju, broj 05-31-757/10-272 od 14.08.2012. godine, i to na parceli:
- k.č. br.1359/1 k.o. Kuliješ, njiva 3. klase u površini od 536 m2, upisana u zk. ul. br. 682 k.o. Kuliješ, zemljišnoknjižno suvlasništvo Ljevak (Marka) Mihajlo sa 1/2 dijela i Ljevak (Marka) Pero sa 1/2 dijela.
2.     Prije predaje u posjed izvlaštene nekretnine Služba za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina Općine Kiseljak osigurat će sve dokaze koji su potrebni za određivanje naknade za izvlaštenu nekretninu.
3.      Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

Broj 03/05-31-818/2012
19. rujna/septembra 2012. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, v. r.