Na temelju članka 31. stavak 2. Zakona o izvlaštenju ("Službene novine Federacije BiH", broj 70/07, 36/10 i 25/12), u svezi sa člankom 19. stavak 3. Zakona o Vladi Federacije BiH ("Službene novine Federacije BiH", broj 2/06 i 8/06), a povodom zahtjeva korisnika izvlaštenja JP „Autoceste FBiH" d.o.o. Mostar, broj 01-02.I.2-5983/I2 N.M. od 14.08. 2012. godine, za predaju u posjed nekretnine izvlaštene rješenjem Službe za nabavku i zaštitu sredstava i resursa Općine Odžak, prije pravomoćnosti rješenja o izvlaštenju, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 61. sjednici održanoj 19.09.2012. godine, donijela je

 

R J E Š E NJ E

 

1.     Dozvoljava se korisniku izvlaštenja ulazak u posjed nekretnine izvlaštene od strane Službe za nabavku i zaštitu sredstava i resursa Općine Odžak, prije pravomoćnosti rješenja o izvlaštenju, broj 02-31-302-92/11 od 21.05.2012. godine, i to na parceli:
- k.č. br. 3778/7 k.o. Potočani, njiva 3. i 4. klase u površini od 1497 m2, upisana u pl.br. 1047 k.o. Potočani na ime posjednika Brašnjić (Joze) Jago sa l/l dijela, što po starom premjeru odgovara parceli broj 514/4, njiva u površini od 1497 m2 upisana u zk.ul.br. 245 k.o. Potočani, suvlasništvo Čalušić (Jure) Anto sa 1/6 dijela i ostalih, a stvarno vlasništvo Brašnjić (Joze) Jago sa 1/1 dijela.
2.      Prije predaje u posjed izvlaštene nekretnine Služba za nabavku i zaštitu sredstava i resursa Općine Odžak osigurat će sve dokaze koji su potrebni za određivanje naknade za izvlaštenu nekretninu.
3.     Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

Broj 03/05-31-813-15/2012
19. rujna/septembra 2012. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, v. r.