Na temelju članka 31. stavak 2. Zakona o' izvlaštenju ("Službene novine Federacije BiH", broj 70/07, 36/10 i 25/12), u svezi sa člankom 19. stavak 3. Zakona o Vladi Federacije BiH ("Službene novine Federacije BiH", broj 2/06 i 8/06), a povodom zahtjeva korisnika izvlaštenja JP „Autoceste FBiH" d.o.o. Mostar, broj 01-02.1.2-5983/12 N.M. od 14.08.2012. godine, za predaju u posjed nekretnine izvlaštene rješenjem Službe za nabavku i zaštitu sredstava i resursa Općine Odžak, prije pravomoćnosti rješenja o izvlaštenju, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 61. sjednici održanoj 19.09.2012. godine, donijela je

 

R J E Š E NJ E

 

1.     Dozvoljava se korisniku izvlaštenja ulazak u posjed nekretnine izvlaštene od strane Službe za nabavku i zaštitu sredstava i resursa Općine Odžak, prije pravomoćnosti Rješenja o izvlaštenju, broj 02-31-302-94/11 od 16.05.2012. godine, i to na parceli:
- k.č. br. 3305/2 k.o. Potočani, njiva 4. klase u površini od 4555 m2, upisana u pl.br. 231 k,o. Potočani na ime posjednika Grgić (Ante) Ilija sa I/l dijela, što po starom premjeru odgovara parceli broj 789/4, njiva u površini od 4555 m2 upisana u zk.ul.br. 213 k.o. Potočani, suvlasništvo Mandarić rod. Radoš Ivka sa 1/6 dijela i ostalih, a stvarno vlasništvo Grgić (Ante) Ilija sa 1/1 dijela.
2.     Prije predaje u posjed izvlaštene nekretnine Služba za nabavku i zaštitu sredstava i resursa Općine Odžak osigurat će sve dokaze koji su potrebni za određivanje naknade za izvlaštenu nekretninu.
3.     Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

Broj 03/05-31-813-14/2012
19. rujna/septembra 2012. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, v. r.