Na osnovu člana 31. stav 2. Zakona o eksproprijaciji ("Slu­žbene novine Federacije BiH", broj 70/07 i 36/10), u vezi sa članom 19. stav 3. Zakona o Vladi Federacije BiH ("Službene novine Federacije BiH", broj 2/06 i 8/06) a povodom zahtjeva korisnika eksproprijacije - Općina Bosanska Krupa zastupana po Općinskom pravobranilaštvu opčine Bos. Krupa, broj: Op 130/11 od 16.12.2011. godine, za predaju u posjed nekretnine eksproprisane rješenjem Službe za geodetske, katastarske i imovinsko-pravne poslove Općine Bosanska Krupa, prije pravosnažnosti rješenja o eksproprijaciji, Vlada Federacije BiH, na 33. sjednici održanoj 18.01.2012. godine, donijela je

 

R J E Š E NJ E

 

1.    Dozvoljava se korisniku eksproprijacije - Općina Bosan­ska Krupa, zastupana po Općinskom pravobranilaštvu op­ćine Bosanska Krupa, ulazak u posjed nekretnine ekspro­prisane od strane Službe za geodetske, katastarske i imo­vinsko-pravne poslove Općine Bosanska Krupa prije pravosnažnosti rješenja o eksproprijaciji, broj: UP-I-06-31-2521/11 od 16.12.2011. godine, i to parcele označene kao:
- k.č. br. 8/107-2 zv."Jovanova plećina", njiva 6. klase u površini oči 787 m2, upisana u Pl.br. 196 k.o. Mali Radić, vla­sništvo Hasić (Hasiba) Hajrudin sa 1/1 dijela.
2.   Prije predaje u posjed eksproprisane nekretnine Služba za geodetske, katastarske i imovinsko-pravne poslove Općine Bosanska Krupa osigurat će sve dokaze koji su potrebni za određivanje naknade za eksproprisanu nekretninu.
3.   Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH".

 

Broj 03/05-31-1476/2011
18. januara/siječnja 2012. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, s. r.