Na osnovu člana 31. stav 2. Zakona o eksproprijaciji ("Službene novine Federacije BiH", broj 70/07, 36/10 i 25/12) u vezi sa članom 19. stav 3. Zakona o Vladi Federacije BiH ("Službene novine Federacije BiH", broj 2/06 i 8/06), a povodom zahtjeva korisnika eksproprijacije - JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar, broj 01-02.1.2-5983/12 N.M. od 14.08.2012. godine, za predaju u posjed nekretnine prije isplate naknade za nekretninu eksproprisanu rješenjem Službe za nabavku i zaštitu sredstava i resursa Općine Odžak, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 61. sjednici održanoj 19.09.2012. godine, donijela je

 

R J E Š E NJ E

 

1.     Dozvoljava se korisniku eksproprijacije ulazak u posjed nekretnine prije isplate naknade za nekretninu eksproprisanu rješenjem Službe za nabavku i zaštitu sredstava i resursa Općine Odžak, broj 02-31-261-29/11 od 25.04.2012. godine, i to na parceli:
- k.č. br. 2975/6 k.o. Donji Svilaj, njiva 4. klase u površini od 177 m2, upisana u pl. br. 572 k.o. Donji Svilaj na ime posjednika Čorapović (Mije) Ruža rod. Matanović sa 1/1 dijela, što po starom premjeru odgovara parceli broj 353/6, njiva u površini od 177 nr, upisana u zk.ul.br. 237 k.o. Donji Svilaj, suvlasništvo Marinović (Ante) Joso sa 1/4 dijela i ostalih, a stvarno vlasništvo Čorapović (Mije) Ruža rod. Matanović sa 1/1 dijela.
2.     Prije predaje u posjed eksproprisane nekretnine Služba za nabavku i zaštitu sredstava i resursa Općine Odžak obezbijedit će sve dokaze koji su potrebni za određivanje naknade za eksproprisanu nekretninu.
3.     Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

Broj 03/05-31-813-11/2012
19. septembra/rujna 2012. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, s. r.