Na temelju članka 31. stavak 2. Zakona o izvlaštenju ("Službene novine Federacije BiH", broj 70/07, 36/10 i 25/12), u svezi sa člankom 19. stavak 3. Zakona o Vladi Federacije BiH ("Službene novine Federacije BiH", broj 2/06 i 8/06), a povodom zahtjeva korisnika izvlaštenja - JP „Autoceste FBiH" d.o.o. Mostar, broj 01-02.1.2-3988/12 od 14.08.2012. godine, za predaju u posjed nekretnine izvlaštene rješenjem Službe za imovinsko-pravne poslove, geodetske poslove i katastar nekretnina Općine Hadžići, prije pravomoćnosti rješenja o izvlaštenju, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 61. sjednici održanoj 19.09.2012. godine, donijela je

 

R J E Š E NJ E

 

1.     Dozvoljava se korisniku izvlaštenja ulazak u posjed nekretnine izvlaštene od strane Službe za imovinsko-pravne poslove, geodetske poslove i katastar nekretnina Općine Hadžići prije pravomoćnosti rješenja o izvlaštenju, broj 05-31-2-1090/2012 od 07.08.2012. godine, i to na parceli:
- k.č. br. 16/2 k.o. Mokrine, površine 47 m2, suvlasništvo Bašić (Asima) Bajro sa 1/2 dijela i Bašić (Asima) Džema sa 1/2 dijela iz Hadžića, Mokrine bb.
2.     Prije predaje u posjed izvlaštene nekretnine Služba za imovinsko-pravne poslove, geodetske poslove i katastar nekretnina Općine Hadžići osigurat će sve dokaze koji su potrebni za određivanje naknade za izvlaštenu nekretninu.
3.     Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i'objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

Broj 03/05-31-813-7/2012
19. rujna/septembra 2012. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, v. r.