Na osnovu člana 19. stav 3. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercego­vine, na nastavku 31. sjednice, održanog 29.12.2011. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O RAZRJEŠENJU DIREKTORA AGENCIJE ZA
PRIVATIZACIJU U FEDERACIJI BOSNE I
HERCEGOVINE

 

I

 

Enes Ganić razrješava se dužnosti direktora Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine, sa danom 31.12.2011. godine, zbog isteka mandata.

 

II

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH";

 

V broj 1460/11
29. decembra/prosinca 2011. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, s. r.