Na osnovu člana 19. stav 3. Zakona o Vladi Federacije Bo­sne i Hercegovine ("Službene novine' Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na svojoj 33. sjednici, održanoj 18.01.2012. go­dine, donijela je

 

R J E Š E NJ E

O IMENOVANJU PREGOVARAČKOG TIMA ZA
VOĐENJE PREGOVORA SA SINDIKATOM
DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA U
FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE

 

I

 

U Pregovarački tim za vođenje pregovora sa Sindikatom državnih službenika i namještenika u Federaciji Bosne i Herce­govine imenuju se:

1.   Desnica Radivojević, zamjenik premijera, šef  Pregova­račkog tima
2.   Ante Krajina, federalni ministar finansija, član
3.   Zoran Mikulić, federalni ministar pravde, član
4.   Damir Mašić, federalni ministar obrazovanja i nauke, član
5.   Sanjin Halimović, federalni ministar razvoja, poduzetni­štva i obrta, član
6.   Vjekoslav Čamber, federalni ministar rada i socijalne politike, član.

 

II

 

Zadatak Pregovaračkog tima je da obavi mirovne pregovo­re za sporazumno rješavanje nastalog spora sa Sindikatom dr­žavnih službenika i namještenika u Federaciji Bosne i Herce­govine u vezi sa utvrđivanjem osnovice za obračuna plaća u fe­deralnim organima uprave za 2012. godinu,

 

III

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 61/2012
18. januara/siječnja 2012. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, s. r.