Na temelju članka 31. stavak 2. Zakona o izvlaštenju ("Službene novine Federacije BiH", broj 70/07, 36/10 i 25/12), u svezi sa člankom 19. stavak 3. Zakona o Vladi Federacije BiH ("Službene novine Federacije BiH", broj 2/06 i 8/06), a povodom zahtjeva korisnika izvlaštenja - JP „Autoceste FBiH" d.o.0. Mostar, broj 01-02.1.2-3988/12 od 14.082012. godine, za predaju u posjed nekretnina izvlaštenih rješenjem Službe za imovinsko-pravne poslove, geodetske poslove i katastar nekretnina Općine Hadžići, prije pravomoćnosti rješenja o izvlaštenju, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 61. sjednici održanoj 19.09.2012. godine, donijela je

 

R J E Š E NJ E

 

1.     Dozvoljava se korisniku izvlaštenja ulazak u posjed nekretnina izvlaštenih od strane Službe za imovinsko-pravne poslove, geodetske poslove i katastar nekretnina Općine Hadžići prije pravomoćnosti Rješenja o izvlaštenju, broj 05-31-2-1077/2012 od 07.08.2012. godine, i to na parcelama:
- k.č. br. 53/2 k.o. Mokrine, površine 199 m2ik.č. br. 50/2 k.o. Mokrine, površine 43 m2, vlasništvo Čolo (Vejsila) Vejsil iz Hadžića sa 1/1 dijela, Mokrine bb.
2.     Prije predaje u posjed izvlaštenih nekretnina Služba za imovinsko-pravne poslove, geodetske poslove i katastar nekretnina Općine Hadžići osigurat će sve dokaze koji su potrebni za određivanje naknade za izvlaštene nekretnine.
3.     Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

Broj 03/05-31-813/2012
19. rujna/septembra 2012. godine
Sarajevo

Premijer
Nemrin Nikšić v. r.