Na osnovu člana 19. stav 3. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 61. sjednici održanoj 19.09.2012. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O IZMJENAMA I DOPUNAMA RJEŠENJA O
IMENOVANJU KOMISIJE ZA KOORDINACIJU I
PRAČENJE REALIZACIJE ODLUKE O USVAJANJU
PROGRAMA INVESTIRANJA SREDSTAVA
NAPLAĆENIH IZDVAJANJEM GSM LICENCE ZA
FEDERACIJU BiH

 

I

 

U Rješenju o imenovanju Komisije za koordinaciju i praćenje realizacije Odluke o usvajanju programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence za Federaciju BiH ("Službene novine Federacije BiH" br. 60/10 i 11/11) u tački II Rješenja riječi "2008., 2009. i 2010. godinu" zamjenjuju se riječima "2008., 2009., 2010. i 2011. godinu".

 

II

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja a objaviće se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 1226/2012
19. septembra/rujna 2012. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, s. r.