Na osnovu člana 19. stav 3. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a u vezi člana 6. stav 4. Sporazuma o konačnom raspolaganju svim pravima i obavezama na pokretnoj imovini koja će i dalje služiti za potrebe odbrane, zaključenog između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i entitetskih vlada, u Doboju 27. maja 2008. godine, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na 60. sjednici održanoj 19.09.2012. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

 

O IMENOVANJU PREDSTAVNIKA VLADE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA UČESTVOVANJE U POSTUPKU RJEŠAVANJA VIŠKOVA POKRETNE VOJNE IMOVINE

 

I

Ismet Briga imenuje se za predstavnika Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za učestvovanje u postupku rješavanja viškova pokretne vojne imovine u skladu sa odredbama Sporazuma o konačnom raspolaganju svim pravima i obavezama na pokretnoj imovini koja će i dalje služiti za potrebe odbrane, zaključenog između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i entitetskih vlada.

 

II

 

Ovo rješenje stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 1208/2012
19. septembra/rujna 2012. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, s. r.