Na osnovu člana 19. stava 3. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94. 8/95. 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i elana 5. st. 1., 2.. 3. i 4. Zakona o organizaciji penzijskog i invalidskog osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH". br. 49/00, 32/01 i 18/05), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 60. sjednici održanoj 19.09.2012. godine, donijela je

 

R J E Š E NJ E

 

O DOPUNI RJEŠENJA O IMENOVANJU UPRAVNOG
ODBORA FEDERALNOG ZAVODA ZA PENZIJSKO I
INVALIDSKO OSIGURANJE

 

I

 

U Rješenju o imenovanju Upravnog odbora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje V broj 398/2012 od 28.03.2012. godine, u članu I iza tačke 9. dodaje se nova tačka 10. koja glasi:

"10. Joso Damjanović, član."

 

II

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 1207/2012
19. septembra 2012. godine
Sarajevo

Premijer Nermin Nikšić, s. r.