Na temelju članka 19. stavak 3. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine, ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i članka 9. stavak 2. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 12/03 i 34/03), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 60. sjednici održanoj 11,09.2012. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O IMENOVANJU POVJERENSTVA ZA UTVRĐIVANJE
PRIJEDLOGA JEDNOG KANDTOATA IZ FEDERACIJE
BOSNE l HERCEGOVINE ZA ČLANA DRŽAVNE
REGULATORNE KOMISIJE ZA ELEKTRIČNU
ENERGIJU

 

I

 

Imenuje se Povjerenstvo za utvrđivanje prijedloga jednog kandidata iz Federacije Bosne i Hercegovine za člana Državne regulatorne komisije za električnu energiju, u sastavu:
1.     Dr. Stipo Buljan, predsjednik
2.     Željko Silađi, član
3.     Mirsada Jahić, član
4.     Amira Pintul, član
5.     Jasmina Pašić, član

 

II

 

Zadatak Povjerenstva iz točke I ovog rješenja je da odmah po zatvaranju javnog natječaja razmotri sve prijave podnesene najavni natječaj, sačini listu sa užim izborom kandidata koji ispunjavaju kriterije za imenovanje, po potrebi prikupi dodatne informacije o kandidatima, obavi intervju sa kandidatima i nakon toga, putem Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, predloži Vladi Federacije Bosne i Hercegovine rang-listu sa najboljim kandidatima na dalje razmatranje.

 

III

 

Ovo rješenje stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 1201/2101
11. rujna 2012. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, v. r.