Na osnovu člana 19. stav 3. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i člana 9. stav 2. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 12/03 i 34/03), Vlada Federacije Bosne Hercegovine, na 60. sjednici održanoj 11.09.2012. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O IMENOVANJU KOMISIJE ZA UTVRĐIVANJE
PRIJEDLOGA JEDNOG KANDIDATA IZ FEDERACIJE
BOSNE I HERCEGOVINE ZA ČLANA DRŽAVNE
REGULATORNE KOMISIJE ZA ELEKTRIČNU
ENERGIJU

 

I

 

Imenuje se Komisija za utvrđivanje prijedloga jednog kandidata iz Federacije Bosne i Hercegovine za člana Državne regulatorne komisije za električnu energiju, u sastavu:

1.      Dr. Stipo Buljan, predsjednik
2.      Željko Silađi, član
3.      Mirsada Jahić, član
4.      Amira Pintul, član
5.      Jasmina Pašić, član

 

II

 

Zadatak Komisije iz tačke I ovog rješenja je da odmah po zatvaranju javnog oglasa razmotri sve prijave podnesene na javni oglas, sačini listu sa užim izborom kandidatima koji ispunjavaju kriterije za imenovanje, po potrebi prikupi dodatne informacije o kandidatima obavi intervju sa kandidatima i nakon toga, putem Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, predloži Vladi Federacije Bosne i Hercegovine rang-listu sa najboljim kandidatima na dalje razmatranje.

 

III

 

Ovo rješenje stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 1201/2012
11. septembra 2012. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, s. r.