Na osnovu člana 19. stav 3. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), kao i člana 102. stav 2. Zakona o zdravstvenom osiguranju ("Službene novine Federacije BiH", br. 30/97, 7/02, 70/08 i 42/11), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 59. sjednici održanoj 05,09.2012. godine, donijela je

 

R J E Š E NJ E

 

O DOPUNI RJEŠENJA O IMENOVANJU UPRAVNOG
ODBORA ZAVODA ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA I
REOSIGURANJA FEDERACIJE BOSNE I
HERCEGOVINE

 

I

 

U Rješenju o imenovanju Upravnog odbora Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine, V broj 1179/2011 od 27.10.2011. godine i V broj 120/2012 od 01.02.2012.godine, utački I vrši se dopuna podtačkom 11. koja glasi:
"11. IVAN CIKOJEVIĆ, član, Kanton 10.".

 

II

 

Mandat imenovanog člana iz tačke I ovog rješenja traje do isteka mandata predsjednika i članova Upravnog odbora Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine imenovanih Rješenjem V broj 1179/2011 od 27.10.2011. godine.

 

III

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 1142/2012
05. septembra 2012. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, s. r.