Na osnovu člana 19. stav 3. Zakona o Vladi Federacije Bo­sne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 21/06 i 8/06), Vlada Federacije Bo­sne i Hercegovine, na nastavku 31. sjednice održanom 29.12.2011. godine, donosi

 

R J E Š E NJ E

O IMENOVANJU RADNE GRUPE ZA IZRADU
NOVOG ZAKONA O PLAĆAMA I NAKNADAMA
U ORGANIMA VLASTI FEDERACIJE BOSNE I

HERCEGOVINE

 

I

 

U Radnu grupu za izrada novog Zakona o plaćama i nak­nadama u organima vlasti Federacije Bosne i Hercegovine, imenuju se:

1.   Nermin Nikšić, premijer Federacije Bosne i Hercegovi­ne.
2.    Desnica Radivojević. zamjenik premijera i federalni mi­nistar prostornog uređenja,
3.    Ante Krajina, federalni ministar fmansija,
4.    Zoran Mikulić, federalni ministar pravde,
5.    Erdal Triuilj, federalni ministar energije, rudarstva i in­dustrije,
6.    Damir Mašić, federalni ministar obrazovanja i nauke,
7.    Salih Kruščica, predsjednik Samostalnog sindikata dr­žavnih službenika i namještenika u organima državne službe, sudskoj vlasti i javnim ustanovama u Federaciji Bosne i Hercegovine.

 

II

 

Zadatak Radne grupe je da, u roku od 30 dana, pripremi novi Zakon o plaćama i naknadama u organima vlasti Federa­cije Bosne i Hercegovine kojim će se izbjeći dosadašnje razli­ke u korištenju naknada.

 

III

 

Ovo rješenje stupa na snagu narednog dana od dana obja­vljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

 

V broj 1502/2011
29. decembra/prosinca 2011. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, s. r.