Na osnovu člana 31. stav 2. Zakona o eksproprijaciji ("Službene novine Federacije BiH", broj 70/07, 36/10 i 25/12), u vezi sa članom 19. stav 3, Zakona o Vladi Federacije BiH ("Službene novine Federacije BiH", broj 2/06 i 8/06), a povodom zahtjeva korisnika eksproprijacije - JP "Autoceste FBiH" d.o.o. Mostar, broj 01-02.1.2-3150-1/12 M.Š. od 10.08.2012. godine, za predaju u posjed nekretnine eksproprisane rješenjem Službe za imovinsko-pravne, stambene, geodetske poslove i katastar nekretnina Općine Ilidža, prije pravosnažnosti rješenja o eksproprijaciji, Vlada Federacije BiH, na 59. sjednici održanoj 05.09.2012. godine, donijela je

 

R J E Š E NJ E

 

1.      Dozvoljava se  korisniku   eksproprijacije  ulazak u  posjed nekretnine eksproprisane od strane Službe za imovinsko-pravne, stambene, geodetske poslove i katastar nekretnina Općine Ilidža prije pravosnažnosti rješenja o eksproprijaciji, broj 05-31-971/18-12 E od 25.07.2012. godine, i to na parceli:
- k.č. br. 1155 po kulturi livada, površine 700 m2, upisana u z.k. ul. br. 3260 k.o. Donji Butmir (z.k. stanje) što odgovara k.č. br 55 u površini od 700 m2,
k.o. Osijek (katastarsko stanje). Stvarno vlasništvo nekretnine Dofek (Tomislav) Dragan sa 1/1 dijela.
2.      Prije predaje u posjed eksproprisane nekretnine Služba za imovinsko-pravne, stambene, geodetske poslove i katastar nekretnina Općine Ilidža osigurat će sve dokaze koji su potrebni za određivanje naknade za eksproprisanu nekretninu.
3.     Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

Broj 03/05-31-803-3/2012
05. septembra/rujna 2012. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, s. r.