Na osnovu člana 31. stav 2. Zakona o eksproprijaciji ("Službene novine Federacije BiH", broj 70/07, 36/10 i 25/12), u vezi sa članom 19. stav 3. Zakona o Vladi Federacije BiH ("Službene novine Federacije BiH", broj 2/06 i 8/06), a povodom zahtjeva korisnika eksproprijacije. - JP "Autoceste FBiH" d.o.o.
Mostar, broj 01-02.1.2-3150-1/12 M.Š. od 10.08.2012. godine, za predaju u posjed nekretnina eksproprisanih rješenjem Službe za imovinsko-pravne, stambene, geodetske poslove i katastar nekretnina Općine Ilidža, prije pravosnažnosti rješenja o eksproprijaciji, Vlada Federacije BiH, na 59. sjednici održanoj 05.09.2012. godine, donijela je

 

R J E Š E NJ E

 

1.     Dozvoljava se korisniku eksproprijacije ulazak u posjed nekretnina eksproprisanih od strane Službe za imovinsko-pravne, stambene, geodetske poslove i katastar nekretnina Općine Ilidža prije pravosnažnosti rješenja o eksproprijaciji, broj 05-31-971/13-12-E od 23.07.2012. godine, i to na parcelama:
- k.č. br. 1171/3 po kulturi oranica, površine 2868 m2, nastala od k.č. br. 1171/1 upisana u z.k. ul. br. 325 k.o. Donji Butmir (z.k. stanje), što odgovara k.č. br. 172/3, u površini od 2868 m2, nastala cijepanjem k.č. br. 172/1 k.o. Osijek (katastarsko stanje),
- k.č. br. 1161/2 površine 20910 m2, nastala od k.č. br. 1161/2 upisana u z.k. ul. br. 325 k.o. Donji Butmir (z.k. stanje), što odgovara k.č. br. 172/9, u površini od 20910 m2, nastala cijepanjem k.č. br. 172/1 k.o. Osijek (katastarsko stanje).
Nekretnine državno vlasništvo na kojima je kao nosilac prava korištenja u zemljišnim knjigama upisan Industrijsko-poljoprivredni kombinat Sarajevo - Poljoprivredno dobro Bojnik, a stvarni vlasnik predmetnih nekretnina je pravni sljednik JP Poljoprivredno dobro "Butmir" d.d. Sarajevo.
2.      Prije predaje u posjed eksproprisanih nekretnina Služba za imovinsko-pravne, stambene, geodetske poslove i katastar nekretnina Općine Ilidža osigurat će sve dokaze koji su potrebni za određivanje naknade za eksproprisane nekretnine.
3.      Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u
"Službenim novinama Federacije BiH".

 

Broj 03/05-31-803/2012
05. septembra/rujna 2012. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, s. r.